Eternity
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 

Laatste artikelen
 
 
Jezus beschermt jou:
 
    
Vader, ik mag bij U zijn
Onder Uw vleugelen
Onder uw hoede
wees als een Vader voor mij
Verlaat mij nooit
Ik kan echt niet meer zonder U
U bent alles voor mij
U bent mijn hele leven
Ik wil voor eewig in U zijn
In Uw armen vertoeven
Bedek me met Uw warmte
              Amen                 
 
Reacties
 
 
 
Here, laat mij rein zijn
 
 
Here , laat mij rein zijn.
Reinig mij van al mijn zonden.
Reinig mij met Uw kostbare Bloed.
Reinig mij in geest en in waarheid.
 
Here ik kom terug tot U
Ik zoek U, met heel mijn hart.
Ik hunker naar uw heerlijkheid.
Laat u vinden,Here.
 
Here, U bent zo goed.
U bent zo wonderbaar.
U vergeeft iedere zonde en iedere fout in mijn leven.
U verdient alle lof en eer.
 
Here, laat de hemelen U prijzen.
laat de engelen U dienen.
Laat de mensen voor U buigen.
Laat Uw Heerlijkheid openbaar worden, Here.
 
Lofoffers breng ik aan U.
Vredeoffers zijn aan U
want alleen U komt alle eer toe.
                        Alleen U !!!                 
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
 
Ooit komt er een dag
 
 
Ooit komt er een dag
dat de hemel openbreekt
en de doden zullen opstaan
Ooit komt er een dag
dat u terugkomt op een wolk
en dat U kijkt met ogen, stralend als de zon.
 
Ooit zal het zo zijn
dat we leven in een stad
waar geen pijn en verdriet is
Ooit zal het zo zijn
als we komen in de stad
dat de Vader onze tranen wist.
 
Tot aan die dag
wil ik weten wie U bent,
wil ik leven dicht bij U
en mij geven in aanbidding.
Tot aan die dag wil ik horen wat U zegt
en Uw woorden tot mij nemen
als een kostbaar geschenk.
Tot aan die dag!
 
Ik verlang zo naar de dag,
dat ik neerkniel aan Uw voeten,
en ik U mag herkennen aan Uw stem.
Als we samen hand in hand
het hemels paradijs betreden
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent
Tot aan die dag!
 
Opwekking 
 
 
 
Reacties
 
 
Onze houding tegenover de zonde:
 
 
We kunnen vier verschillende houdingen  tegenover zonde  aannemen.Een eerlijke beoordeling zal ons laten zien op welk niveau we staan en ook hoe we die waarheden  kunnen toepassen.
 
Niveau een:
De mens die niet zondigt, omdat de concequenties te groot zijn. De mens begeert in zijn of haar hart een ander,maar begaat met zijn of haar lichaam niet de zonde van overspel of ontucht, omdat de gevolgen te groot zijn. Of misschien haat hij iemand anders en zou hij wensen dat die persoon dood was, maar hij vermoordt hem niet vanwege de gevolgen.Er is duidelijk geen haat tegen het kwade en daarom ook geen verlangen naar heiligheid.
 
Niveau twee:
De mens die naar de gouden regel leeft. Hij wil vrede tot elke prijs en kan niet begrijpen dat iemand zo radicaal is, dat hij zijn leven of dat van een ander zou willen veranderen. Deze mens kan vol zijn van de zonden van zelfzucht en eigengerechtigheid, zonder zich daarvan bewust te zijn. Misschien gaat hij elke zondag naar de kerk en geeft hij zijn tienden, betaald al zijn rekeningen, ect.

Hij doet vaak goede dingen. Hij leeft een keurig leven, maar daar blijft het ook bij. Er is weinig “passie”voor Jezus.Onbewuste zonden van zelfzucht, gebedsloosheid, egocentriciteit, zelfvoldaanheid en eigengerechtigheid werken hier vaak doorheen.

Er is geen besef van, laat staan haat tegen deze zonden in de mens, die op dit niveau leeft.
 
Niveau drie:
De oprechte Christen, die er vurig naar verlangt de Here Jezus Christus te behagen. Hij wil niet zondigen en maakt zich grote zorgen alser in zijn leven gewoontezonden zijn. Hij wilde dat hij een antwoord had op de vraag waarom hij dezelfde zonden steeds weer moet belijden.Misschien maakt hij zich schuldig aan de zonden van kritiek en het beoordelen van anderen; de zonden van trots, altijd de aandacht naar zich toetrekken in een gesprek; de zonden van ongeloof; het niet in staat zijn God te vertrouwen, zoals blijkt uit angst, twijfel en ongehoorzaanheid. Hij maakt zich grote zorgen en verlangt naar vrijheid.

Mensen vragen geregeld gebed voor hun gewoontezonden en karakterzwakheden in plaats van in alle eerlijkheid naar God te erkennen:

”Ik word voortdurend in de verleiding gebracht deze zonde te begaan, omdat ik van deze zonde houdt. Ik haat ze niet. Here God, geef mij haat tegen deze zonde waar in nu van houdt.”God zal dat gebed altijd beantwoorden.

( Jacobus 1: 14- 15: “maar zo vaak iemand verzocht wordt, komt dit voort uit de zuiging en verlokking zijner eigen begeerte. Daarna, als die begeerte bevrucht is, baart zij zonde; en als de zonde volgroeid is, brengt zij de dood voort).”
Niveau vier:
Deze persoon  haat de zonde. Daarom zondigt hij zelden. Als hij het doet, dan is er snel besef van zonde, onmiddelijke bekering en een bereidheid om zich te vernederen voor anderen als de Heilige Geest hem daartoe leidt.
 
Conclusie:
We hebben gezondigd, omdat we ervoor gekozen hebben om te zondigen, omdat we van de zonde houden. De enige manier om vrij te zijn van de zonde is door God’s houding t.o.v de zonde te hebben, namelijk  door de zonde te haten. Haat tegen de zonde in gedachten, woord en daad. We zullen de zonde in woord en daad haten, als we de zonde in gedachten haten, omdat daar de zonde begint. Verlangen we ernaar om God ten diepste te kennen, dan moeten we van heiligheid onze levensstijl maken. God verlangt meer naar onze vriendschap dan wij naar de Zijne. Als wij in diepe oprechtheid Hem zoeken, laat Hij zich vinden. Hij wil niets liever dan dat.
 
Reacties

 

 

 

Laat me Uw Stem horen.

 
"Wat moet ik in vredesnaam beginnen?"
Mischien is dit de vraag waar je nu mee zit.
Er kan heel veel afhangen van een beslissing die je moet nemen en je kunt het niet permitteren om een fout te maken. Als je door de bomen het bos niet meer ziet, mag je weten dat je Hemelse Vader vanuit Zijn positie het hele plaatje overziet. Hij belooft je aanwijzingen te geven voor de weg die je moet gaan. Hij kan tot je spreken door een heldere gedachte, een bijbeltekst, of zelfs met de stem van een vriendin.
Maar Hij zal tot je spreken!
Bij elke stap die jij zet, zal Hij je leiden met Zijn vrede, zodat je de volgende stap kunt zetten. Stap voor stap zal Hij je duidelijk maken wat je moet doen.
 
Met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen:
"Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links."
                                                                Jesaja 30: 21 NBV
 
 
Reacties
 
 
 
Aanbidding.
 
Aanbidding is een levenstijl.
Het is wat we in ons dagelijkse leven doen vanuit een goede relatie en vriendschap met Jezus.
In Zijn aanwezigheid, worden ons denken en ons hart verandert door de Heilige Geest.
 
Hij stelt ons in staat een intenser begrip van God te hebben en een diepere relatie met Hem te kennen.
 
Of we nu zingen of een intrument bespelen, alles wat we doen wordt beinvloed door de gesteldheid van ons hart.
Onze gaven zullen krachtiger en rijker worden, als we de Heilige Geest toestaan door en met ons te werken op ons eigen werkterrein.
Ons verlangen moet zijn om God het beste te geven en Hem te eren met alleen het beste wat in ons is.
 
Als we musiceren (aanbidden) met zowel bereidheid als integriteit, zal Hij het gebruiken om de levens van mensen aan te raken en te veranderen.
 
             Door: David Holmes, muzikaal leider                 
                                van Christian City Church in Oxford Falls
Reacties

 

 

Levend Water

Jezus zei tegen haar: 'Als u wist wat God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen en dan zou hij u levend water geven.' ...-... 13 'Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,' zei Jezus, 14 'maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.' 15 'Geef mij dat water, heer,' zei de vrouw, 'dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.'

Johannes 4:10-15 (NBV)

 

Jezus heeft een bron van levend water waar u geen dorst meer van krijgt. De put die nooit op raakt. Hij biedt ons rein en zuiver water aan door Zijn genade. Vroeger moesten de mensen zich aan strenge wetten houden en offers brengen voor vergeving van de zonden. Een offer was vaak een dier, maar een dier kan onze zonde natuurlijk nooit dragen. De mens kon niet zelf naar God de Vader gaan. Jezus zelf als Gods Zoon is het offer. Hij stierf voor onze zonden en de dood kon hem niet vast houden . Omdat Hij zonder zonde was heeft Jezus Christus de dood overwonnen zodat wij naar de Vader mogen gaan. Daar mogen en kunnen we drinken bij de bron van levend water. Wat is het  mooi om zo dicht bij Hem van Zijn levend water te mogen drinken…. Bron van levend water die ons verlossing geeft en vrijheid en vreugde. Het water dat je leegte vult en als het gevuld is zal het niet zomaar weer leeg zijn! De wereld van vandaag vult je alleen met vies en vuil water. Lees wat er in de krant staat of op de televisie komt en waardoor je continu naar nieuw water verlangt en je dorst niet kan stillen. Jezus geeft ons levend water. Vraag Hem om dat levend water want Hij wil het ons aanbieden. Vraag om vergeving van uw zonden. Dat wil Hij u bieden door Zijn genade, want Hij is de weg al gegaan om het contact tussen u en God de Vader te herstellen. De weg naar God die er door onze zonden niet meer was heeft de Here Jezus weer hersteld door aan het kruis te gaan en na drie dagen weer op te staan en ons genade te bieden. Hij wacht tot wij bij Hem komen met onze rugzak en ons vuile hart. En in plaats van dat God dat hart hersteld, gooit God het oude hart weg en geeft Hij ons een nieuw en rein hart door Zijn genade.Hij weet waar we mee bezig zijn en wat door ons heen gaat zoals bij de Samaritaanse vrouw. Hij wist al dat ze getrouwd was zonder haar te kennen. Vertel Hem wat je dwars zit en wat je bezig houd. Hij die de dood in ging voor jou/ons, wil naast je staan en Zijn levend water aanbieden, zodat je met God verder mag leven!Vandaag zegt Hij tegen jou:  Drink mijn kind!     Amen.                                                               (Bron:Remi Tessensohn)

Reacties
 
 
 
Dat is mijn Koning:
 
Mijn Koning is zevenvoudig Koning ~ Hij is de Koning der Joden ~ Hij is de Koning van Israël ~ Hij is de Koning der Gerechtigheid ~ Hij is de Koning der eeuwen ~ Hij is de Koning der Hemelen ~ Hij is de Koning der ere ~ Hij is de Koning der koningen en de Here der heren - dat is mijn Koning!.... Kent u Hem al? Mijn Koning is een oppermachtige Koning ~ geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten ~ Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen ~ Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten ~ Zijn Kracht kent geen zwakte ~ Hij is volkomen oprecht ~ Hij is voor eeuwig onwankelbaar ~ Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar ~ Hij is keizerlijk machtig ~ Zijn genade is onpartijdig. Kent u Hem? Hij is het spectaculairste fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien ~ Hij is de Zoon van God ~ Hij is de Redder van zondaars ~ Hij is het middelpunt van beschaving ~ Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk ~ Hij is hoog verheven en uniek ~ Hij is ongeëvenaard en weergaloos ~ Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur ~ Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie ~ Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek ~ Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie ~ Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst ~ Hij is het wonder van de eeuw. Ja dat is Hij ~ Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem kunt zeggen ~ Hij is als enige in staat een totale REDDER te zijn.... dus vraag ik... Kent U Hem vandaag? Hij geeft de zwakke kracht ~ Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden ~ Hij leeft mee en Hij redt uit ~ Hij versterkt en ondersteund ~ Hij beschermd en Hij leidt ~ Hij geneest de zieken ~ Hij reinigt melaatsen ~ Hij vergeeft zondaars ~ Hij spreekt schuldenaren vrij ~ Hij bevrijdt de gevangenen ~ Hij verdedigt de weerlozen ~ Hij zegent de jongeren ~ Hij dient de ongelukkige ~ Hij zorgt voor ouderen ~ Hij beloont de plichtsgetrouwen ~ Hij verheerlijkt de zachtmoedigen. Ik vraag u: Kent u HEM??? DIT is mijn KONING! ~ Hij is de Koning!- Hij is de sleutel tot kennis ~ Hij is de bron der wijsheid ~ Hij is de deur naar bevrijding ~ Hij is het pad naar de vrede ~ Hij is de weg tot gerechtigheid ~ Hij is de doorgang naar heiligheid ~ Hij is de poort naar heerlijkheid.... Kent u Hem? Zijn ambt is veelvoudig ~ Zijn beloften zijn betrouwbaar ~ Zijn leven is onvergelijkbaar ~ Zijn goedheid kent geen grenzen ~ Zijn genade is voor eeuwig ~ Zijn liefde veranderd nooit ~ Zijn Woord is afdoende ~ Zijn genade is genoeg ~ Zijn regering is rechtvaardig ~ Zijn juk is zacht en Zijn last is licht -Ik zal willen dat ik Hem kon beschrijven! ~ Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja, Ja! ~ Hij is onbeschrijfelijk ~ Hij is GOD! Hij is onbegrijpelijk ~ Hij is onoverwinnelijk ~ Hij is onweerstaanbaar! ~ Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten ~ Je kunt Hem niet van je afschudden ~ Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven ~ De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan ~ Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken ~ De getuigen konden niet in overeenstemming komen ~ Herodus kon Hem niet vermoorden ~ De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden! ~ Dat is mijn KONING!!!! En van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid! Hoelang is dat? Voor eeuwig en eeuwig! Here God Almachtig. Zegt allen... amen.
AMEN .          
 
 
Reacties
 
 
 
God's Aanwezigheid:
 
Heb je ooit de nabijheid van God gevoeld?
Zijn aanwezigheid is een realiteit en vaak kun je die waarnemen.
Natuurlijk moet jouw geloof niet gebaseerd zijn op gevoelens en ervaringen,
maar God wil dat jij de blijdschap ervaart van Zijn nabijheid
(een blijdschap die niet te vergelijken is met welk ander plezier of welke andere vreugde dan ook).
Ga eens wat tijd met Hem alleen doorbrengen.
Gebruik je stem om Hem te prijzen.
Je zou om te beginnen hardop een psalm kunnen lezen.
Mischien helpt het je om met een aanbiddings-cd mee te zingen.
Als jij Hem aanbid, zul je de vrede van Zijn Aanwezigheid opmerken.
Blijdschap borrelt omhoog als je een glimp van Zijn Glorie en Almacht voelt.
Als je je ervoor openstelt om Zijn Heilige Geest in je hart te laten wonen, is Hij altijd bij je.
Dan is Hij in je en gaat altijd en overal met je mee.
Je bent dan altijd in God's Aanwezigheid ,
voortdurend en overal.
 
Reacties

 

 

 

De hemel is zo echt

van Choo Thomas

 
Dit is echt een aanrader voor wie wil weten hoe de hemel eruit ziet.
 
Omschrijving:
Choo Thomas vertelt een verbazingwekkend persoonlijk verhaal van hoe ze de levende Christus heeft gezien, de hel heeft bezocht en in de hemel heeft gewandeld. "Op 19 januari 1996 werd ik om 3.00 uur in de ochtend wakker. Mijn lichaam schudde... Ik keerde mijn hoofd op het kussen in de richting van het geluid, en daar, in een gloed gehuld, was een figuur gekleed in een it gewaad. HET WAS DE HEER... "Hoe kan dit met mij gebeuren?" Verwonderde ik mij terwijl ik begon te beven... en tranen begon te huilen van liefde en vreugde. "Mijn dochter, ik ben uw Heer, en Ik wil met je praten. Ik zal je vele keren komen bezoeken voordat dit werk klaar is."De impact van Zijn stem, Zijn woorden en Zijn boodschap troffen mij met een bovennatuurlijke kracht. Niet ??n, niet twee, maar tien keer die maand verscheen de Here Jezus aan mij en sprak tot mij. Toen begon de reis. de Here Jezus heeft me bij zeventien verschillene gelegenheden, in mijn getransformeerde, geestelijke lichaam meegenomen naar de hemel. In dat lichaam was ik zo'n 15-16 jaar oud. Hij heeft me heel veel dingen laten zien in de hemel, die Hij klaargemaakt heeft voor zijn volk. Hij heeft mij ook dingen laten zien die er gaan gebeuren tijdens de grote verdrukking, nadat Hij Zijn volk naar de hemel heeft gebracht. Aan het eind van deze visioenen heeft Hij mij opnamen laten zien. Hij vervulde elke belofte, die Hij mij toegezegd had voor dit boek, voor de volle 100%, stap voor stap van het begin tot het einde. Ik schreef alles op wat Hij mij toonde en vertelde. Mijn hoop is dat door dit boek, vele mensen geraakt zullen worden, want: De hemel is zo echt.
                                      Door: Choo Thomas
 
Bedrag: €16.95  verkrijgbaar in iedere chr. boekwinkel.
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl