Eternity
Abonneren
Abonneer je nu voor nieuwe artikelen in deze categorie!
---------------
 
 
 
 
 

 

Meer van Beloved Daughter:

    Adonai

    Anointed Garden

    Anointed Place

       Daughter of the King 

   Een Afgesloten Hof

    Eternity

      God's Rose Garden

   Hiding Place

    Hof van Eden

     Holy of Holies

  King of Kings

  Levend Water

Planet Earth

   Prayer Garden

    Psalms of David

    Rose Garden

    Royal Garden

Salvation 

   Secret Garden

Secret Place

    Song of Solomon

    Stille Plaats

  The Cross 

    Toevluchtsoord

    Worship the King

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
----------------------------
 
 
 
 
Hij draagt jou
 
Als op vleug'len van een arend
draagthij jou wanneer je valt
zwevend op de kracht van Zijn Liefde
tot je zelf weer vliegen zal.
 
Je kan je nooit te pletter vallen
ook al maak je een vrije val
onder jou Zijn eeuwige armen
ook in dat diepe donkere dal.
 
Al zie je enkel duisternis
al lijkt het donker om je heen
Zijn Licht zal het uiteindelijk winnen
Zijn Liefde dringt overal doorheen.
 
 
 
------------------------------------
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
            Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer, mijn God
 
Onder de vleugels van haar moeder
Zit een kuikentje zo klein
Veilig en geborgen
Zo mag ik bij U zijn
 
Als een arend, die leert vliegen
En zijn eigen nest verlaat
Wordt gedragen door zijn vader
Zo draagt U mij
als het moeilijk gaat.
 
 
 
 
 
      
 
 
Ik aanbid  U
 
Vader God,  ik aanbid  U
Ik wil van U zijn,  bij U zijn
 
U bent mijn Vader
liefdevol en getrouw
 
U bent goed voor mij
Uw liefde is onuitputtelijk
 
U brengt leven
Leven vol van overvloed
 
U geeft alles wat we nodig hebben
U zegent  en zorgt voor Uw kinderen
 
Ik aanbid U
Gewoon zoals U bent
 
U persoonlijk wil ik danken,
Voor Uw liefde,
en voor al Uw zorg voor ons
                                     Amen                                  
                                         
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Wilt U mijn Rots zijn, Heer?
 
Er zijn momenten waarop je in drijfzand
 lijkt weg te zinken.
Je wordt overweldigd door emoties,
ze dreigen je kopje onder te laten gaan.
of misschien veranderen de dingen
 om je heen zo snel dat
 je een stevig houvast nodig hebt.
Ken je de uitdrukking:'zo stevig als een rots',
of de zinsnede
dat iemand als een rots
 in de branding" is?
Op die manier wil god jouw rots zijn,
 sterker dan de hardste
diamant en onwankelbaar
onder welke omstandigheid
dan ook. Hij is de onwankelbare
 
O,HERE, mijn steenrots,
mijn vesting en mijn bevrijder,
mijn God, mijn Rots,
bij wie ik schuil.           
Psalm 18:3a
 
 
                
Hij doet mij nederliggen
in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
 Hij verkwikt mijn ziel.
Psalm 23:2-3a
    
 
---------------------------------
 
 
 
 
Mischien ken je mij niet,
maar Ik weet alles over jou
wanneer je zit en je weer opstaat
en waar je leven zou
 
Nog voordat Ik de wereld schiep
kende Ik jouw naam
Je bent het allermooiste wonder
dat Ik tot leven riep.
 
Geen vergissing of toeval
door Mij gepland.
Ik ben je Vader die jou kent.
 
Laat Mij je omarmen
geef je angst, je pijn en nood
Want jij bent hier veilig op Mijn schoot.
 
Ook al zit je hart op slot
de sleutel die heb jij
Draai hem om en kom bij Mij.
 
                        Je Hemelse Vader 
 
 
 
 
--------------------------------------
 
 
 
 
Gebed om je leven aan Jezus te geven:
 
 
Heer, ik kom tot U.
Ik weet en belijd
dat ik een zondig mens ben
Ik ging mijn eigen weg en miste
daardoor het doel in mijn leven.
Ik weet Vader, dat Jezus, Uw Zoon, 
 Zijn leven gaf voor mijn zonden.
Zijn bloed kan mij redden.
Vergeef mij Vader mijn zonden
en het gaan van mijn eigen weg.
Ik heb hier berouw over.
In geloof ontvang ik nu Uw Zoon
Jezus Christus als redder.
Ik geloof dat Zijn bloed mij reinigt
 en ik vertrouw mijn hele leven
aan U toe.
Ik geloof dat ik nooit
meer de oude zal zijn.
In Jezus naam.
Amen.
 
 
 
 
Vader God in de Hemel
Ik aanbid U
U bent de Alpha en Omega
De machtige IK BEN
U bent de Opgestane Heer
Alles heeft U in de Hand
U regeert over Hemel en Aarde
Laat elke knie zich buigen
en elke tong belijden
dat Jezus Christus is Heer!
 
 

 

 

Jezus         

 
Jezus, ik hou van U.
Jezus, U bent alles voor mij.           
 
Ik wil U volgen, Heer.
Ik wil U dienen, Heer.
Ik wil dat U alleen mijn Rots,
mijn Toevlucht en mijn Schuilplaats bent.
Ik wil leren U te gehoorzamen.
Ik wil leren U te volgen.
Ik wil leren U lief te hebben,
met hart en ziel,
met alles in me.
Boven al het andere, zelfs boven mezelf.
 
Jezus, ik buig voor U alleen.
Jezus, ik buig mijn hoofd voor U alleen.
Jezus, ik geef mijn leven.....
aan U alleen!!!
                      Jezus.                           
Reacties
 
 
 
Here, ik wil U prijzen
 
 
Here, ik wil u prijzen
met mijn hele hart
lofliederen wil ik voor U zingen
met alles in mij
 
Here, ik verheug me in U.
Ik ben blij in U.
Ik wil het uitjubelen voor U.
dansen voor uw aangezicht.
 
Want U hebt mij verlost,
verlost van al mijn ongerechtigheid.
verlost van al mijn zonden.
U komt toe alle lof en eer.
 
Here, ik wil U danken.
Danken met heel mijn hart,
dat u mij hebt gered.
Getrokken uit de modderpoel.
 
Leer mij Uw weg,  Here, zegen mij overvloedig
want ik wil voor eeuwig in Uw goedheid zijn.
                                              Halleluja                                         
Reacties
 
 
 
Aanbidding.
 
Aanbidding is een levenstijl.
Het is wat we in ons dagelijkse leven doen vanuit een goede relatie en vriendschap met Jezus.
In Zijn aanwezigheid, worden ons denken en ons hart verandert door de Heilige Geest.
 
Hij stelt ons in staat een intenser begrip van God te hebben en een diepere relatie met Hem te kennen.
 
Of we nu zingen of een intrument bespelen, alles wat we doen wordt beinvloed door de gesteldheid van ons hart.
Onze gaven zullen krachtiger en rijker worden, als we de Heilige Geest toestaan door en met ons te werken op ons eigen werkterrein.
Ons verlangen moet zijn om God het beste te geven en Hem te eren met alleen het beste wat in ons is.
 
Als we musiceren (aanbidden) met zowel bereidheid als integriteit, zal Hij het gebruiken om de levens van mensen aan te raken en te veranderen.
 
             Door: David Holmes, muzikaal leider                 
                                van Christian City Church in Oxford Falls
Reacties
 
 
 
Dat is mijn Koning:
 
Mijn Koning is zevenvoudig Koning ~ Hij is de Koning der Joden ~ Hij is de Koning van Israël ~ Hij is de Koning der Gerechtigheid ~ Hij is de Koning der eeuwen ~ Hij is de Koning der Hemelen ~ Hij is de Koning der ere ~ Hij is de Koning der koningen en de Here der heren - dat is mijn Koning!.... Kent u Hem al? Mijn Koning is een oppermachtige Koning ~ geen meetinstrument kan Zijn eindeloze liefde meten ~ Geen supertelescoop kan de grenzen van Zijn oneindige voorziening in beeld brengen ~ Geen obstakel kan Hem tegenhouden Zijn zegeningen uit te storten ~ Zijn Kracht kent geen zwakte ~ Hij is volkomen oprecht ~ Hij is voor eeuwig onwankelbaar ~ Zijn barmhartigheid is onverslijtbaar ~ Hij is keizerlijk machtig ~ Zijn genade is onpartijdig. Kent u Hem? Hij is het spectaculairste fenomeen dat de aarde ooit heeft gezien ~ Hij is de Zoon van God ~ Hij is de Redder van zondaars ~ Hij is het middelpunt van beschaving ~ Hij is enig in Zijn soort en onafhankelijk ~ Hij is hoog verheven en uniek ~ Hij is ongeëvenaard en weergaloos ~ Hij is het hoogste onderwerp uit de literatuur ~ Hij is de voornaamste persoonlijkheid in de filosofie ~ Hij is het ultieme struikelblok in de hogere kritiek ~ Hij is de fundamentele doctrine van de ware theologie ~ Hij is het hart en de noodzaak van alle godsdienst ~ Hij is het wonder van de eeuw. Ja dat is Hij ~ Hij is de overtreffende trap van al het goede dat je over Hem kunt zeggen ~ Hij is als enige in staat een totale REDDER te zijn.... dus vraag ik... Kent U Hem vandaag? Hij geeft de zwakke kracht ~ Hij is nabij voor hen die verleid en beproefd worden ~ Hij leeft mee en Hij redt uit ~ Hij versterkt en ondersteund ~ Hij beschermd en Hij leidt ~ Hij geneest de zieken ~ Hij reinigt melaatsen ~ Hij vergeeft zondaars ~ Hij spreekt schuldenaren vrij ~ Hij bevrijdt de gevangenen ~ Hij verdedigt de weerlozen ~ Hij zegent de jongeren ~ Hij dient de ongelukkige ~ Hij zorgt voor ouderen ~ Hij beloont de plichtsgetrouwen ~ Hij verheerlijkt de zachtmoedigen. Ik vraag u: Kent u HEM??? DIT is mijn KONING! ~ Hij is de Koning!- Hij is de sleutel tot kennis ~ Hij is de bron der wijsheid ~ Hij is de deur naar bevrijding ~ Hij is het pad naar de vrede ~ Hij is de weg tot gerechtigheid ~ Hij is de doorgang naar heiligheid ~ Hij is de poort naar heerlijkheid.... Kent u Hem? Zijn ambt is veelvoudig ~ Zijn beloften zijn betrouwbaar ~ Zijn leven is onvergelijkbaar ~ Zijn goedheid kent geen grenzen ~ Zijn genade is voor eeuwig ~ Zijn liefde veranderd nooit ~ Zijn Woord is afdoende ~ Zijn genade is genoeg ~ Zijn regering is rechtvaardig ~ Zijn juk is zacht en Zijn last is licht -Ik zal willen dat ik Hem kon beschrijven! ~ Maar Hij is onbeschrijfelijk! Ja, Ja! ~ Hij is onbeschrijfelijk ~ Hij is GOD! Hij is onbegrijpelijk ~ Hij is onoverwinnelijk ~ Hij is onweerstaanbaar! ~ Je kunt Hem niet uit je gedachten zetten ~ Je kunt Hem niet van je afschudden ~ Je kunt Hem niet overleven, maar ook niet zonder Hem leven ~ De farizeeërs konden Hem niet uitstaan, maar konden Hem ook niet tegengaan ~ Pilatus kon geen fout in Hem ontdekken ~ De getuigen konden niet in overeenstemming komen ~ Herodus kon Hem niet vermoorden ~ De dood kon Hem niet grijpen en het graf kon Hem niet vasthouden! ~ Dat is mijn KONING!!!! En van U is het Koninkrijk en de Kracht en de Heerlijkheid tot in Eeuwigheid! Hoelang is dat? Voor eeuwig en eeuwig! Here God Almachtig. Zegt allen... amen.
AMEN .          
 
 
Reacties
 
 
 
 
Jezus, hoop van de volken,
 
 
Jezus, hoop van de volken,
Jezus, trooster in elk verdriet.
U bent de bron van hoop die God ons geeft.
 
Jezus, licht in het duister,
Jezus, waarheid die overwint.
U bent de bron van licht die in ons leeft.
 
U overwon in elke nood,
U brak de banden
van de dood.
 
Refrein:
U bent de hoop
in ons bestaan.
U bent de rots
waarop wij staan.
U bent het licht waardoor de wereld God kan zien.
 
U won van de dood,
droeg onze pijn.
Nu mogen wij dicht bij U zijn.
Jezus, de hoop
levend in ieder die gelooft.
Heer, ik geloof...
 
 
 
Reacties
 
 
                                       
Op die dag...
 
Op die dag zal elke knie zich buigen,
elke tong belijden dat Christus is Koning.
Hij heeft voor altijd de dood overwonnen en Hij is Heer.
 
Op die dag zal de hele aarde zien,
de hele wereld zal weten dat Christus de Koning is.
Hij heeft voor altijd de dood overwonnen en Hij is Heer.
 
De aarde zal  Zijn stem horen en Zijn Kracht voelen.
En Zijn Heerlijkheid zal gezien worden in ieder land.
Want Zijn Koninkrijk zal elk volk bereiken.
En onze Koning aller Koningen zal regeren over de hele aarde.
 
Op die dag zal Sion zich verheugen omdat het Woord van God
bekend gemaakt zal worden
als Zijn woord stroomt vanuit Jeruzalem.
Op die dag zal elke tong prijzen,
al het geschapene opstaan om hun Koning te begroeten,
Jezus Christus is opgestaan en Hij is Heer.
 
De aarde zal Zijn Stem horen en Zijn Kracht voelen.
En Zijn Heerlijkheid zal gezien worden in ieder land.
Want Zijn Koninkrijk zal elk volk bereiken.
En onze Koning aller Koningen
zal regeren over de hele aarde!
 
 
 
 
Reacties
 
 
 
Ik hou van U
 
Lieve Vader in de hemel
U zorgt zo goed voor mij
U laat mij nooit alleen, Heer
U bent er altijd bij.
 
Als een schaap is weggelopen
En de weg terug niet vindt
Zal de herder blijven zoeken
Zo zoekt U mij op
Want ik ben Uw kind
 
            Ik hou van U
            U bent mijn Heer
            U bent mijn God
            Ik hou van U
Uw liefde voor mij
            Is niet te meten zo groot
            Ik hou van U
U bent mijn Heer, mijn God
 
Reacties

 

 

Jezus

 
Jezus, ik hou van U.
Jezus, U bent alles voor mij.           
 
Ik wil U volgen, Heer.
Ik wil U dienen, Heer.
Ik wil dat U alleen mijn Rots,
mijn Toevlucht en mijn Schuilplaats bent.
Ik wil leren U te gehoorzamen.
Ik wil leren U te volgen.
Ik wil leren U lief te hebben,
met hart en ziel,
met alles in me.
Boven al het andere, zelfs boven mezelf.
 
Jezus, ik buig voor U alleen.
Jezus, ik buig mijn hoofd voor U alleen.
Jezus, ik geef mijn leven..... aan U alleen!!!
Jezus.    
Reacties
Domeinregistratie en hosting via mijndomein.nl